மாணவர்களே Collective Nouns தொகுப்பு உங்களுக்காக

Report Print Amirah in கல்வி

Collective Noun என்பது கூட்டு பெயர்ச்சொல் ஆகும், கூட்டு பெயர்ச்சொல் என்பது ஒரு பெயர்ச்சொல்லாகவே உள்ளது.

கூட்டு பெயர்ச்சொல்லானது ஒரு குழுவை குறிக்கின்ற சொற்கலாகும்.

அதாவது ஒரு பெயர் சொல்லின் ஒரு அலகாகும். இது மக்கள், விலங்குகள் அல்லது ஒரு விஷயங்களை தொகுதியைக் குறிக்கிறது.

These collective nouns are commonly used under the category of people.
 1. A class of students.
 2. An army of soldiers.
 3. A choir of singers.
 4. A crew of sailors.
 5. A band of musicians.
 6. A bunch of crooks.
 7. A crowd of people/spectators.
 8. A gang of thieves.
 9. A group of dancers.
 10. A team of players.
 11. A troupe of artists/dancers.
 12. A pack of thieves.
 13. A staff of employees.
 14. A regiment of soldiers.
 15. A tribe of natives.
 16. An audience of listeners.
 17. A panel of experts.
 18. A gang of labourers.
 19. A flock of tourists.
 20. A board of directors.
The following collective nouns are used for animals.
 1. A catch of fish.
 2. An army of ants.
 3. A flight of birds.
 4. A flock of birds.
 5. A haul of fish.
 6. A flock of sheep.
 7. A herd of deer/cattle/elephants/goats/buffaloes.
 8. A hive of bees.
 9. A litter of cubs.
 10. A host of sparrows.
 11. A team of horses.
 12. A troop of lions.
 13. A zoo of wild animals.
 14. A pack of wolves.
 15. A litter of puppies/kittens.
 16. A swarm of bees/ants/rats/flies.
 17. A team of horses/ducks/oxen.
 18. A murder of crows.
 19. A kennel of dogs.
 20. A pack of hounds.
The following collective nouns are used for things.
 1. A group of islands.
 2. A galaxy of stars.
 3. A wad of notes.
 4. A forest of trees.
 5. A stack of wood.
 6. A fleet of ships.
 7. A string of pearls.
 8. An album of stamps/autographs/photographs.
 9. A hedge of bushes.
 10. A library of books.
 11. A basket of fruit.
 12. A bowl of rice.
 13. A pack of cards.
 14. A pair of shoes.
 15. A bouquet of flowers.
 16. A bunch of keys.
 17. A chest of drawers.
 18. A pack of lies.
 19. A range of mountains.
 20. A cloud of dust.

மேலும் கல்வி செய்திகளைப் படிக்க இங்கே அழுத்தவும்

Comments