இதை பற்றி கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Report Print Amirah in கல்வி

குருதி என்பது விலங்கினங்களின், உடல் உயிரணுக்களுக்குத் தேவையான பொருட்களை எடுத்துச் செல்லும் சிறப்பான இயல்புகளைக் கொண்ட ஒரு உடல் திரவம் ஆகும்.

குருதியானது தமனி அல்லது நாடி, சிரை அல்லது நாளம் எனப்படும் குருதிக் கலன்கள் (blood vessels) ஊடாக உடலில் சுற்றியோடும். இதுவே முழுமையாக குருதிச் சுற்றோட்டத்தொகுதி என அழைக்கப்படுகின்றது.

இது உடலுக்குத் தொடர்ந்து தேவைப்படும், இன்றியமையாத செந்நிற நீர்மப் பொருள். தமிழில் குருதியை அரத்தம், இரத்தம், உதிரம், செந்நீர் என்ற பிறபெயர்களாலும் அழைப்பர்.

குருதியானது மூளைக்கும் மற்ற உறுப்புகளுக்கும் தேவையான ஆக்சிசன், ஊட்டச்சத்துக்கள் போன்றவற்றை உடல் கலங்களுக்கு எடுத்துச் செல்வதோடல்லாமல், அங்கே பெறப்படும் காபனீரொக்சைட்டு, லாக்டிக் அமிலம் போன்ற கழிவுகளை, கலங்களிலிருந்து அகற்றி எடுத்துச் செல்வதிலும் பங்கு கொள்ளும்.

குருதி ஓட்டத்தின் துணை இல்லாமல் உடலின் எப்பகுதியும் இயங்க முடியாது. குருதி ஓட்டம் நின்றால் உடல் இயங்குவது அற்றுவிடும்.

மனிதரின் உடலில் சுமார் 4-5 லிட்டர் குருதி ஓடும். 72 கிலோ கிராம் எடை உள்ள ஒருவரின் உடலில் சுமார் 4.5 லிட்டரும், 36 கி.கிராம் எடை உள்ள ஒரு சிறுவனின் உடலில் சுமார் சரிபாதி அளவு குருதியும், 4 கி.கிராம் உடைய ஒரு குழந்தையின் உடலில் சுமார் 300 மில்லி லிட்டரும் (0.3 லிட்டர் மட்டுமே) குருதி ஓடும்.

எனவே சிறு குழந்தைக்கு அடிபட்டால் ஏற்படும் குருதிப்பெருக்கினால் குருதியிழப்பு ஏற்படும்போது அது பெரிதும் தீங்கிழைக்க வல்லது. காற்றழுத்தம் குறைவாக இருக்கும் உயரமான இடங்களில் வாழ்பவர்களின் உடலில் குருதியின் அளவு சுமார் 1.9 லிட்டர் அதிகமாக இருக்கும்.

குருதி செப்பமுற இயங்க வேறு பல உறுப்புக்களும் துணைபுரிகின்றன. குருதி ஆக்சிசனை நுரையீரல் வழியாக பெறுகின்றது. பின்னர் குருதியோட்டம் திரும்பும் வழியில் கார்பனீரொக்சைட்டு வளிமத்தை நுரையீரல் பெற்று, வெளிவிடும் மூச்சின் வழியாக வெளியேற்றுகிறது.

குருதி பிரதானமாக இரு கூறுகளை கொண்டது.

1. குருதித்திரவவிழையம்

2. குருதிக்கலங்கள்

 • குருதித் திரவழையம்

இது வெளிர் மஞ்சள் நிறமான பாய்மமாகும். நீர் இதன் பிரதான கூறாகும். உடலின் ஓர் இடத்திலிருந்து மறு இடத்திற்குப் பதார்த்தங்களைக் கொண்டுசெல்வதே இதன் பிரதான தொழிற்பாடாகும். ஒட்சிசன், காபனீரொட்சைட்டு, போசணைப் பதார்த்தங்கள், நொதியங்கள், ஓமோன்கள், கழிவுப் பதார்த்தங்கள், அசேதன உப்புகள் என்பனவற்றை இவ்வாறு கொண்டுசெல்கிறது.

 • குருதிக் கலங்கள்

குருதிக்கலங்கள் மூன்று வகைப்படும்

1.செங்குருதிக்கலங்கள்

2. வெண்குருதிக்கலங்கள்

3. குருதிச் சிறுதட்டுகள்

செங்குருதிக்கலங்கள் / செங்குழியங்கள் (Red blood cells/ Erythrocytes )

இவை இரு பக்கமும் குழிவான, வட்டத்தட்டுருவான கலங்களாகும். இவற்றின் பிரதான தொழில் ஒட்சிசனைக் காவுதலாகும். இதற்காக இவை கூடுதலான எண்ணிக்கையிலும் பருமனில் சிறியனவாகவும் காணப்படும். கருவும் சில புன்னங்கங்களும் காணப்படாததால் சுற்றுப்புறத்திலிருந்து ஒட்சிசனை அகத்துறிஞ்சுவதற்கு வேண்டிய, கூடிய மேற்பரப்பு : கனவளவு விகிதம் இவற்றுக்குக் கிடைக்கின்றது

செங்குருதிக்கலங்கள் மெல்லிய வளையக் கூடிய முதலுரு மென்சவ்வால் சூழப்பட்டுள்ளன. இதனால், இலகுவாகக் குருதிக்கலன்களினுள் அமையக்கூடியதாக உள்ளது. குழியவுருவில் ஈமோகுளோபின் என்னும் நிறப்பொருள் காணப்படுகிறது. இது ஈம் (haem) என்னும் இரும்புச் சேர்வையையும் குளோபின் (globin) என்னும் புரதத்தையும் கொண்டதாகும்

வெண்குருதிக்கலங்கள் (Leucocytes / White blood cell - WBC)

வெண்குருதிக்கலங்கள் குருதியிலும் நிணநீரிலும் காணப்படுகின்ற நிறமற்ற கலங்களாகும். இவற்றில் கரு காணப்படும். இவை செங்குதிக் கலங்களை விடப் பெரியவையாகும். எனினும், எண்ணிக்கையில் குறைவாகக் காணப்படும். (வாழ்க்கைக்காலம் மிகச் சில நாட்களாகும்). செங்குருதிக்கலங்கள் 600 இற்கு ஒரு வெண்குருதிக்கலம் என்ற விகிதத்தில் குருதியில் காணப்படும். இவை நிணநீர்க்கணுக்களிலும் செவ்வென்பு மச்சைகளிலும் உற்பத்தியாக்கப்படும். குழியவுரு, சிறுமணிகள் கொண்டதாகவோ அல்லது அற்றதாகவோ காணப்படும்.

குருதிச் சிறுதட்டுகள் கலங்களாகக்

கருதப்படுவதில்லை. இவை செவ்வென்பு மச்சைகளில் உற்பத்தியாக்கப்படும் கலத்துண்டுகளாகும். கரு காணப்படுவதில்லை. இவற்றின் வாழ்க்கைக்காலம் 5-7 நாட்கள் ஆகும். குருதிச் சிறுதட்டுகள், குருதி உறைவதற்கு அவசியமானது. குருதியின் 1அஅ3 இல் 250 000 குருதிச் சிறுதட்டுகள் காணப்படுகின்றன. (டெங்கு போன்ற சில வைரஸ் நோய்களின் பீடிக்கப்பட்டுள்ள நபர் ஒருவரின் குருதிச் சிறுதட்டுகளின் எண்ணிக்கை குறைவடையும்).

குருதியின் வகைகள்

A , B, AB, O

குருதியின் தொழில்கள்

 • பதார்த்தக் கொண்டு செல்லல்மூ
 • ளைக்கும் மற்ற உறுப்புகளுக்கும் சுவாச வாயுக்கள் (ஆக்சிசன், காபனீரொக்சைட்டு), போசணைப் பதார்த்தங்கள், கழிவுப்பொருட்கள், ஓமோன்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு செல்லல்.
 • வெப்பநிலைச் சீராக்கம்உ
 • டலில் ஒரு பகுதியில் உருவாக்கப்படும் வெப்பத்தை உடல் முழுவதும் விநியோகித்து உடல் வெப்பநிலைச் சீராக்கத்தில் பங்கெடுக்கின்றது.
 • உடலைப் பாதுகாத்தல்
 • வெண் குருதிக் கலங்கள் நோய் எதிர்ப்பாற்றல் முறைமையின் ஒரு பாகமாக அமைந்து உடலை நுண்ணங்கிகளிடமிருந்து பாதுகாக்கின்றது.
 • தேவையான ஆக்சிசன், ஊட்டச்சத்துக்கள் போன்றவற்றை உடல் கலங்களுக்கு எடுத்துச் செல்லல்ப
 • தார்த்தங்களைக் கொண்டுசெல்லல்
 • நீர் சமநிலையை பேணுதல்

மேலும் கல்வி செய்திகளைப் படிக்க இங்கே அழுத்தவும்

Comments