திருக்குறள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க..

Report Print Amirah in கல்வி

திருக்குறள் எனக் குறிப்பிடப்படுவது புகழ்பெற்ற தமிழ் மொழி இலக்கியமாகும். உலகபொதுமறை, பொய்யாமொழி, வாயுறைவாழ்த்து, முப்பால், உத்தரவேதம், தெய்வநூல் எனப் பல பெயர்களாலும் திருக்குறள் அழைக்கப்படுகிறது.

திருக்குறளை கி.மு. 3 ஆம் நூற்றாண்டுக்கும் கி.மு.1 ஆம் நூற்றாண்டுக்கும் இடையில் வாழ்ந்தவரான திருவள்ளுவர் இயற்றியுள்ளார்.

திருக்குறள் சங்க இலக்கிய வகைப்பாட்டில் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு எனப்படும் பதினெட்டு நூல்களின் திரட்டில் இருக்கிறது.

இது அடிப்படையில் ஒரு வாழ்வியல் நூல். மாந்தர்கள் தம் அகவாழ்விலும் சுமுகமாக கூடி வாழவும், புற வாழ்விலும் இன்பமுடனும், இசைவுடனும், நலமுடனும் வாழவும் தேவையான அடிப்படைப் பண்புகளை விளக்குகிறது.

திருக்குறள் நூலானது வடமொழியில் எழுதப்பட்டவைகளின் அடிப்படையில் இயற்றப்பட்டது என ஒரு சாராராலும், அது திருவள்ளுவனின் சுய சிந்தனை அடிப்படையில் தமிழ் மொழியில் இயற்றப்பட்டது என மற்றொரு சாராராலும் கருதப்படுகிறது.

மேலும், திருக்குறளில் கூறப்பட்டிருப்பவைகள் உலகின் பல்வேறு சமயங்கள் வலியுறுத்துபவையுடன் ஒப்பிடப்பட்டு, அது பல்வேறு சமயங்களுடனும் பொருந்துவதாகப் பல்வேறு சமயத்தாராலும் கருதப்பட்டு வருகிறது.

திருகுறளானது, அறம், பொருள், இன்பம் அல்லது காமம் என்னும் முப்பெரும் பிரிவுகளாய் (முப்பால்) பிரித்தும், அழகுடன் இணைத்தும், கோர்த்தும் விளக்குகிறது.

திருக்குறள் அறம், பொருள், இன்பம் ஆகிய மூன்று பால்களும் கொண்டமையால் "முப்பால்" எனப் பெயர் பெற்றது.

முப்பால்களாகிய இவை ஒவ்வொன்றும் "இயல்" என்னும் பகுதிகளாக மேலும் பகுக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு இயலும் சில குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையான அதிகாரங்களைக் கொண்டதாக விளங்குகின்றது. ஒவ்வொரு அதிகாரமும் பத்து பாடல்களைத் தன்னுள் அடக்கியது.

அறத்துப்பால்

திருக்குறளின் அறத்துப்பாலில் பாயிரவியலைத் தொடர்ந்து முதலாவதாக 20 அதிகாரங்களுடன் "இல்லறவியல்" அடுத்து 13 அதிகாரங்ள் கொண்ட துறவறவியல் இறுதியில் "ஊழ்" என்னும் ஒரே அதிகாரம் கொண்ட "ஊழியல்" என வகைபடுத்தப் பட்டுள்ளது. திருக்குறளில் ஒரே ஒரு அதிகாரம் உடைய இயல் "ஊழியல்" மட்டுமே. முதற்பாலாகிய அறத்துப்பாலில் மொத்தம் 38 அதிகாரங்கள்.

பொருட்பால்

அடுத்து வரும் பொருட்பாலில் அரசு இயல், அமைச்சு இயல், ஒழிபு இயல் ஆகிய இயல்கள் இருக்கின்றன. அரசு இயலில் 25 அதிகாரங்கள் உள்ளன. அமைச்சு இயலில் 32 அதிகாரங்களும், ஒழிபு இயலில் 13 அதிகாரங்களுமாக மொத்தம் 70 அதிகாரங்கள் உள்ளன.

காமத்துப்பால்

கடைசிப்பாலாகிய "இன்பத்துப்பால்" அல்லது "காமத்துப்பாலில்" களவியல் மற்றும் கற்பியல் என இரண்டு இயல்கள். களவியலில் 7 அதிகாரங்களும், கற்பியலில் 18 அதிகாரங்களுமாக மொத்தம் 25 அதிகாரங்கள் உள்ளன. ஆகமொத்தம் 9 இயல்கள்; 133 அதிகாரங்கள்; 1330 பாடல்கள். திருக்குறளை மொத்தம் 12000 சொற்களில் திருவள்ளுவர் பாடியுள்ளார்.

திருக்குறள் நூலமைப்பைப் பொறுத்தமட்டில், அது மூன்று பெரும் பிரிவுகளைக் கொண்டுள்ளது.

திருக்குறள் நூற் பிரிவுகள்

அறத்துப்பால் (1-38)

 • பாயிரம்

1. கடவுள் வாழ்த்து2. வான் சிறப்பு3. நீத்தார் பெருமை4. அறன் வலியுறுத்தல்

இல்லறவியல்

5. இல்வாழ்க்கை6. வாழ்க்கைத் துணைநலம்7. மக்கட்பேறு8. அன்புடைமை9. விருந்தோம்பல்

10. இனியவை கூறல்11. செய்ந்நன்றி அறிதல்12. நடுவுநிலைமை13. அடக்கம் உடைமை

14. ஒழுக்கம் உடைமை15. பிறன் இல் விழையாமை16. பொறை உடைமை17. அழுக்காறாமை

18. வெஃகாமை19. புறங்கூறாமை20. பயனில சொல்லாமை21. தீவினை அச்சம்22. ஒப்புரவு அறிதல்

23. ஈகை24. புகழ்

 • துறவறவியல்

25. அருள் உடைமை26. புலால் மறுத்தல்27. தவம்28. கூடா ஒழுக்கம்29. கள்ளாமை30. வாய்மை

31. வெகுளாமை32. இன்னா செய்யாமை33. கொல்லாமை34. நிலையாமை35. துறவு36. மெய் உணர்தல்37. அவா அறுத்தல்

 • ஊழியல்

38. ஊழ்

பொருட்பால் (39-108)

 • அரசியல்

39. இறைமாட்சி40. கல்வி41. கல்லாமை42. கேள்வி43. அறிவுடைமை44. குற்றம் கடிதல்

45. பெரியாரைத் துணைக்கோடல்46. சிற்றினம் சேராமை47. தெரிந்து செயல்வகை48. வலி அறிதல்

49. காலம் அறிதல்50. இடன் அறிதல்51. தெரிந்து தெளிதல்52. தெரிந்து வினையாடல்

53. சுற்றம் தழால்54. பொச்சாவாமை55. செங்கோன்மை56. கொடுங்கோன்மை57. வெருவந்த செய்யாமை58. கண்ணோட்டம்59. ஒற்றாடல்60. ஊக்கம் உடைமை61. மடி இன்மை

62. ஆள்வினை உடைமை63. இடுக்கண் அழியாமை

 • அமைச்சியல்

64. அமைச்சு65. சொல்வன்மை66. வினைத்தூய்மை67. வினைத்திட்பம்68. வினை செயல்வகை

69. தூது70. மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல்71. குறிப்பு அறிதல்72. அவை அறிதல்73. அவை அஞ்சாமை

 • அரணியல்

74. நாடு75. அரண்

 • கூழியல்

76. பொருள் செயல்வகை

 • படையியல்

77. படைமாட்சி78. படைச்செருக்கு

 • நட்பியல்

79. நட்பு80. நட்பு ஆராய்தல்81. பழைமை82. தீ நட்பு83. கூடா நட்பு84. பேதைமை

85. புல்லறிவாண்மை86. இகல்87. பகை மாட்சி88. பகைத்திறம் தெரிதல்89. உட்பகை

90. பெரியாரைப் பிழையாமை91. பெண்வழிச் சேறல்92. வரைவில் மகளிர்93. கள் உண்ணாமை

94. சூது95. மருந்து

 • குடியியல்

96. குடிமை97. மானம்98. பெருமை99. சான்றாண்மை100. பண்புடைமை101. நன்றியில் செல்வம்102. நாண் உடைமை103. குடி செயல்வகை104. உழவு105. நல்குரவு106. இரவு

107. இரவச்சம்108. கயமை

காமத்துப்பால் (109-133)

 • களவியல்

109. தகையணங்குறுத்தல்110. குறிப்பறிதல்111. புணர்ச்சி மகிழ்தல்112. நலம் புனைந்து உரைத்தல்

113. காதற் சிறப்பு உரைத்தல்114. நாணுத் துறவு உரைத்தல்115. அலர் அறிவுறுத்தல்

 • கற்பியல்

116. பிரிவாற்றாமை117. படர் மெலிந்து இரங்கல்118. கண் விதுப்பு அழிதல்119. பசப்பு உறு பருவரல்

120. தனிப்படர் மிகுதி121. நினைந்தவர் புலம்பல்122. கனவு நிலை உரைத்தல்123. பொழுது கண்டு இரங்கல்124. உறுப்பு நலன் அழிதல்125. நெஞ்சொடு கிளத்தல்126. நிறை அழிதல்127. அவர் வயின் விதும்பல்128. குறிப்பு அறிவுறுத்தல்129. புணர்ச்சி விதும்பல்130. நெஞ்சொடு புலத்தல்131. புலவி

132. புலவி நுணுக்கம்133. ஊடல் உவகை

மேலும் கல்வி செய்திகளைப் படிக்க இங்கே அழுத்தவும்

Comments